Hygrocybe strangulata (?)
Next image
Hygrocybe strangulata (?). Kelling Heath 21.10.2001